Privacy verklaring
en cookie statement

Privacy en cookie statement
Welkom op de website van AdActive Digital Marketing. Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om je te informeren hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan volgens de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

AdActive Digital Marketing, gevestigd aan de Dokter Holtropstraat 61B in Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens
Dokter Holtropstraat 61B
3851 JG Ermelo
Info@adactive.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
AdActive Digital Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ben je een relatie van ons, dan gebruiken wij je gegevens om contact met op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van jou en onze onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitbrengen van een offerte, het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie.

AdActive Digital Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Indien gevraagd voor het aanbieden van een offerte
Het afhandelen van je betaling/facturatie
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten af te leveren
AdActive Digital Marketing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, voor bijvoorbeeld onze administratie of zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AdActive Digital Marketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Gegevens via het contactformulier max. 2 jaar
Gegevens via het offerteformulier max. 2 jaar
Gegevens aanvraag/contact via e-mail max. 2 jaar
Nieuwsbrief-inschrijving tot het moment van uitschrijving
Facturatie/administratieve gegevens max. 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
AdActive Digital Marketing deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van gegevens. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende (online) opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Beveiliging website
Alle gegevens die je met AdActive Digital Marketing uitwisselt via onze website (contactformulier), worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Cookies
Ja ook wij maken zoals gezegd gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van pagina’s op onze website wordt meegezonden en door de browser op het door jouw gebruikte apparaat (computer, tablet of smartphone) wordt opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor jouw device en zijn op ieder moment zelf via de browser te verwijderen.

Aanpassen via browser
Je kunt de plaatsing van cookies reguleren via de browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de volgende browserinstellingen:

Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke cookies slaan wij op?

First Party Cookies:
Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor techniek en functionaliteit van de website.

Er wordt gebruik gemaakt van het programma Analytics van het bedrijf Google Inc. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten en 'gegevens delen' uitgezet. Wij gebruiken Google Analytics zo veel mogelijk geanonimiseerd door o.a. het IP-adres niet mee te geven. We gebruiken deze dienst voor het analyseren en verbeteren van onze website door bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google alleen toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor de andere Google dienst Adwords en Google Data Studio. Ook hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

AdActive Digital Marketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Zoals je gezien hebt maken we op onze website gebruik van social media integratie en buttons om pagina’s te liken of te delen op netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die cookies plaatst die van deze social media kanalen zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter voor meer informatie.

Nieuwsbrief en rapportages
AdActive Digital Marketing biedt een nieuwsbrief waarmee wij je op de hoogte houden van ontwikkelingen in ons vakgebied. Jouw mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens in het abonneebestand van de nieuwsbrief opgeslagen in ons mailprogramma Mailchimp. Via Mailchimp worden ook onze maandelijkse rapportages verstuurd. In het kader van de AVG hebben wij in dit programma de nodige acties ondernomen en instellingen aangepast.

Verantwoord
Onze website gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Adactive.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken, denk bijvoorbeeld aan YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, en dergelijke.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AdActive Digital Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door de door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Info@adactive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . AdActive Digital Marketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AdActive Digital Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Info@adactive.nl.

Algemene voorwaarden|Privacy verklaring